Jak co roku Zarząd Powiatu składa Radzie Powiatu projekt budżetu na kolejny rok budżetowy. Opracowany przy pomocy jednostek organizacyjnych budżet zawiera i ujmuje dochody oraz wydatki powiatu na przyszły rok budżetowy. Zaplanowane w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochody, przychody, a także wydatki i rozchody zatwierdzane są przez Radę Powiatu i na tej podstawie planowane są finanse. Co więcej, w kolejne lata planowania ujmowane są w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z przepisami ustawy.

W tym roku Rada Powiatu przyjęła przedstawiony przez  starostę – Tomasza Tamborskiego budżet. Jak będzie się on kształtował? Zapraszamy do zapoznania się!

Każdy przygotowany przez jednostkę samorządu terytorialnego budżet musi być zgody z podstawową zasadą bilansu. To znaczy, że dochody oraz przychody muszą równać się wydatkom oraz rozchodom. Konsekwencją tego jest, że planowane wydatki nie mogą być wyższe niż planowane dochody oraz wolne środki powiatu. Składając projekt budżetu Tomasz Tamborski podkreślił, że dochody powiatu kołobrzeskiego rosną zbyt wolno w porównaniu z wydatkami. Jest to niebezpieczne zjawisko i grozi ono zadłużaniem powiatu oraz ryzykiem braku środków na realizację inwestycji.

Jak wyglądają dochody i wydatki na rok 2019? Szacuje się, że dochody budżetu wyniosą ponad 101 milionów złotych, z czego same dochody majątkowe stanowić będą 3.800.000,00 zł. Głównymi źródłami dochodów są subwencje, dotacje, dochody własne, a także udziały z podatków – dochodowego od osób fizycznych oraz dochodowego od osób prawnych. Powiat kołobrzeski na przyszły rok 2019 zakłada większy udział w dochodach w stosunku do bieżącego roku o 4,3%.

Wydatki powiatu na 2019 rok zaplanowane są na kwotę ponad 98 milionów złotych, a podział wydatków zakłada 60% wydatków na wynagrodzenia i koszty pochodne, 11% na dotacje dla jednostek, 5% na inwestycje oraz 24% na pozostałe wydatki bieżące. Podobnie jak dochody, również wydatki na przyszły rok rozstały zwiększone o 4,3%.

Tak skonstruowany plan budżetu na przyszły rok został przyjęty przez Radę Powiatu i będzie obowiązywał w naszym powiecie. Przyjęty budżet jest podstawowym dokumentem, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej powiatu. W głosowaniu nad przyjęciem tej uchwały wzięło udział 19 radnych – 14 głosowało za, 5 wstrzymało się.

Rada Powiatu zaakceptowała projekt budżetu.
Budżet Powiatu na rok 2019.
Poprzedni artykułNoworoczny Koncert Wiedeński w Regionalnym Centrum Kultury!
Następny artykułSylwester w Kołobrzegu!